نحوه کسب امتیاز باشگاه مشتریان

نحوه کسب امتیاز باشگاه مشتریان

نحوه امتیاز دهی باشگاه مشتریان " پارسیس گشت آریایی"

به ازای هر 1.000.000 ريال خرید 10 امتیاز دریافت می نمایید

در انتهاي هر فاكتور، جمع خريد شما مشخص شده است که مجموع امتیاز شما لحاظ میگردد.

در این حالت تخفیفات اختصاصی بر اساس شرایط و ایّام خصوصی هر مشترک به ایشان تعلق میگیرد.

لازم به ذکر است که به کلیه خریدها در تمامی شرایط امتیاز تعلق می گیرد.

گروه برنزی

مشترکینی که امتیازات ایشان بین 100-10 امتیاز باشد به عنوان مشتری برنزی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اطلاع رسانی از پکیج ها و تخفیف های ویژه 

استفاده از خدمات مشاوره ای ویژه جهت انتخاب تورها 

استفاده از خدمات ترانسفر فرودگاهی رایگان (1 بار در سال)

توجه: مشتریان گروه برنزی که فاصله بین دوخریدشان بیش از 12 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه نقره ای

مشترکینی که امتیازات ایشان بین 500-100 امتیاز باشدبه عنوان مشتری نقره ای محسوب می گردند

 از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اطلاع رسانی از پکیج ها و تخفیف های ویژه 

استفاده از خدمات مشاوره ای ویژه جهت انتخاب تورها 

استفاده از خدمات ترانسفر تور یزدگردی رایگان (1 بار در سال)

 توجه: مشتریان گروه نقره ای که فاصله بین دوخریدشان بیش از12 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه طلایی

مشترکینی که امتیازات ایشان بین1000-500 امتیاز باشدبه عنوان مشتری طلایی محسوب می گردند.

از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اطلاع رسانی از پکیج ها و تخفیف های ویژه 

استفاده از خدمات مشاوره ای ویژه جهت انتخاب تورها 

استفاده از خدمات ترانسفر تور یزدگردی رایگان همراه با صبحانه ویژه شما (1 بار در سال)

توجه: مشتریان گروه طلایی که فاصله بین دوخریدشان بیش از 12 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه برلیان

مشترکینی که امتیازات ایشان بین1500-1000 امتیاز باشدبه عنوان مشتری برلیان محسوب می گردند.

 از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اطلاع رسانی از پکیج ها و تخفیف های ویژه 

استفاده از خدمات مشاوره ای ویژه جهت انتخاب تورها 

توریک روزه رایگان به شهرهای مختلف به انتخاب شما ( کاشان پاسارگاد) (1 بار در سال)

توجه: مشتریان گروه برلیان که فاصله بین دوخریدشان بیش از 12 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.

گروه VIP

مشترکینی که امتیازات ایشان بالای 2000-1500 امتیاز باشدبه عنوان مشتری VIP محسوب می گردند.

 از مهمترین مزایا و ویژگی های این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اطلاع رسانی از پکیج ها و تخفیف های ویژه 

استفاده از خدمات مشاوره ای ویژه جهت انتخاب تورها 

تور چندروزه مخصوص رایگان به شهرهای مختلف به انتخاب شما ( شهرکرد) (1 بار در سال)

توجه: مشتریان گروه VIP که فاصله بین دوخریدشان بیش از 12 ماه باشد ،یک گروه تنزل می یابند.